Tìm kiếm: sasapoi
1 truyện
Mấy câu chuyện vô tri và sặc mùi xàm lonz [( Record of ragnarok )]

như tên nhưng sẽ vừa có oneshot, hoặc vài câu chuyện có nhiều chap hoặc là đăng ảnh,v...v... NHƯNG tôi sẽ đăng tùy hứng không có lịch cụ thể, văn phong của tôi TỆ VCL,nên dở thì bỏ qua

2.9K 13 171